Mirosław Salwowski
msza.net
Kilka uwag o niewolnictwie 8.08.2014

Do dziś wielu ludzi pyta się, a także gorszy tym, dlaczego Pismo święte, a za nim historyczne chrześcijaństwo, wydawało się nie potępiać - w sposób jednoznaczny - instytucji niewolnictwa. Co więcej w pewnych aspektach tradycyjne chrześcijaństwo zdawało się nawet niewolnictwo akceptować. W takich fragmentach Biblii jak: 1 Piotr 2, 18; Efezjan 6, 5; Kolosan 3, 22, poleca się wszak niewolnikom okazywanie posłuszeństwa swym panom (dosłowne rozumienie tych ustępów jest też potwierdzone przez nauczanie starożytnych synodów kościelnych, Ojców Kościoła i takie wczesnochrześcijańskie pisma jak "Konstytucje Apostolskie"). Z drugiej strony wczytywanie się w niektóre wypowiedzi Magisterium Kościoła na temat niewolnictwa również wydaje się pogłębiać pewien mętlik pojęciowy w odniesieniu do tego, w jaki sposób oceniać tą instytucję. O ile bowiem np. orzeczenie św. Oficjum z 1866 roku stwierdza, iż niewolnictwo jako takie "nie jest sprzeczne z prawem Bożym i naturalnym" o tyle już Katechizm Jana Pawła II z 1992 sugeruje, że instytucja ta jako taka jest zła i niegodziwa (tamże: pkt. 2414).

Jak zatem widać, potrzeba trochę jasności i uporządkowania owego pewnych definicji i kwestii związanych z tych tematem, co też niniejszym w kilku punktach postaram się uczynić.

A zatem:

1.Istnieję sprzeczności o charakterze rzeczywistym, ale też i pozornym. Zanim orzeknie się, iż dwa wypowiedziane stwierdzenia są ze sobą sprzeczne (albo zgodne) lepiej wpierw przyjrzeć się bliżej szczegółom tego, w jaki sposób są one rozumiane. Przykładowo, osobiście mogę podpisać się pod twierdzeniem typu: "Często należy być tolerancyjnym", ale w moim wypadku to będzie oznaczało zupełnie inną treść niż te same czy podobne słowa wypowiedziane przez Janusza Palikota czy Wandę Nowicką. Ja bowiem przez owe stwierdzenie, będę rozumiał zasadę, iż ze względów roztropnościowych często nie należy w sposób bardziej aktywny i gwałtowny zwalczać moralnego zła (wszak nie chodzę po mym mieście i nie podpalam sex schopów czy salonów okultystycznych) zaś dla wspomnianych wyżej osób takie słowa będą równoznaczne z wyrażaniem akceptacji, szacunku i wsparcia np. dla homoseksualizmu czy tym podobnych dewiacji. W wypadku więc zdania: "Często należy być tolerancyjnym" mamy zatem do czynienia tylko z pozorną zgodnością, ale przyjrzenie się w bardziej uważny i szczegółowy sposób temu, co wypowiadające je osoby rozumieją używając tych słów, ujawnia rzeczywistą sprzeczność. Inny tego przykład: nie mam problemu z podpisaniem się pod zdaniem: "Nigdy nie należy kraść". Pan Janusz Korwin -Mikke wraz ze swymi zwolennikami, zapewne też ochoczo przytaknęli by na takie dictum. Tyle, że dla tych ostatnich kradzieżą są też wszystkie inne podatki niż podatek "pogłówny" (a część z nich uważa za kradzież jakiekolwiek podatki), a Państwo, które daje najbiedniejszym zapomogi finansowe jest rabusiem i złodziejem.

W przypadku niewolnictwa sądzę, iż stwierdzenia Magisterium Kościoła z jednej strony akceptujące je, jako będące "zgodne z prawem Bożym i naturalnym", a z drugiej piętnujące jako złe same w sobie, są przykładem raczej pozornej niż rzeczywistej sprzeczności. A to dlatego, że poszczególne z tych deklaracji w pewnych aspektach odmiennie definiują i rozumieją instytucję niewolnictwa. I tak np. wspomniane wyżej orzeczenie św. Oficjum wyraża akceptację dla niewolnictwa, jako "prawa do dysponowania pracą danej osoby". Z kolei te z wypowiedzi kościelnego Magisterium, które potępiają ową instytucję mówią o niewolnictwie pojmowanym jako traktowanie podległych temu ludzi "niczym równych bydłu"; których "uważano za rzecz" oraz "roszczono sobie prawo do wydawania ich na śmierć, wykorzystywania do celów rozwiązłości" oraz zabierania im wszelkich zysków, które osiągali za pomocą swej pracy, a wszystko to mogło być czynione "jawnie i bezkarnie" (patrz: Leon XIII, encyklika "In Plurimis").

I w tym wypadku to, czy podpiszemy się pod zdaniem "Niewolnictwo jest zawsze złe" czy może zaakceptujemy stwierdzenie "Niewolnictwo nie zawsze musi być złe" zależy od tego, jak w szczegółach będziemy rozumieć ową instytucję.

Jeśli bowiem przez niewolnictwo rozumiemy stan, w którym jedni ludzie roszczą sobie prawo do narzucania innym pracy ponad ich siły, samowolnego ich zabijania oraz okaleczania, zabierania im wszelkich zarobków, decydowania o tym, czy i z kim mogą się poślubić oraz założyć rodzinę, a także gwałcenia bądź innego rodzaju seksualnego wykorzystywania ich - to jest to oczywiście zawsze złe, występne i haniebne.

Jeśli jednak przez niewolnictwo rozumielibyśmy faktyczny stan lub instytucję, w której istnieje co prawda; a) przymus świadczenie pracy jednej osoby na rzecz drugiej osoby; b) dana osoba nie może opuszczać miejsca zamieszkania bez zgody swego przełożonego; c) jednakowoż punkty a i b są podporządkowane i ograniczane przez surowe i jasne prawa zakazujące nadużywania władzy z nich wynikającej (czyli np. o ile dane osoba musi pracować dla innej osoby, to zakazane jest narzucanie pracy ponad siły, zakazane jest jej gwałcenie, dręczenie, molestowanie seksualne, bicie z błahych powodów, okaleczanie, etc.; zagwarantowane jest zaś korzystanie z pewnych praw naturalnych, np. zawarcie małżeństwa i otaczanie prawnym szacunkiem takowego, etc.) - nie można powiedzieć, iż tak rozumiane "niewolnictwo" jest czymś zawsze i wszędzie nieprawym. Każdemu kto jest zdziwiony takim postawieniem sprawy przypominam, że nie są niczym nadzwyczajne regulacje i instytucje prawne, w których w stopniu wyraźnym ogranicza się wolność danych osób lub/i nakazuje się pracować. Ba, czasami nawet owe instytucje i regulacje stosuje się do grup i kategorii osób, którego niczego złego nie zrobiły, a bierze się po prostu pod uwagę ogólny poziom ich rozwoju psychologicznego, emocjonalnego i osobowościowego. Pierwszy przykład z rzędu - dzieci są pod władzą rodziców i wielu rzeczy nie mogą zrobić legalnie - nie mogą np. jeździć autem, dysponować swym majątkiem, zawierać małżeństw.

2. Co innego jednak teoria, a co innego praktyka. Jeśli chodzi o płaszczyznę prawną i historyczną, to nie przypominam sobie, by w którymś z krajów (może poza starożytnym Izraelem, ale to też do pewnego stopnia), gdzie niewolnictwo było legalne, było ono ograniczane w sposób, który czyniłby je moralnie prawowitym. Zazwyczaj bowiem niewolnictwo nie polegało głównie na tym, że np. ma się pracować dla danej osoby i bez jej zgody samowolnie nie oddalać na odległość 10 kilometrów. Najczęściej oprócz takich ograniczeń wolności osób objętych instytucją niewolnictwa, nie było większych ograniczeń co do samowoli i nadużyć ze strony ich panów. A więc pan mógł też zgwałcić swoją niewolnicę, sprzedać ją do lupanaru, a niewolnika ciężko pobić za byle co. Chwała Bogu, że nie wszyscy z panów byli na tyle niemoralnie, by korzystać z faktu legalności takich zachowań, tym nie mniej prawa dopuszczające takowe w stosunku do niewolników były niemoralne.

3. Wielu wzburza się tym, że Pismo święte, a za nim Ojcowie Kościoła nakazywali i polecali niewolnikom wierne posłuszeństwo również złym i srogim panom. Nie należy jednak się tym oburzać, gdyż jest to konkretyzacja nauczania Pana Jezusa i Apostołów o tym, iż mamy cierpliwie znosić zło i niesprawiedliwości , które wyrządzają nam nasi bliźni (Mateusz 5, 38-42; 1 Koryntian 6, 7). Nie znaczy to, że posłuszeństwo złym panom miało być bezwzględne i absolutne. Jeśli takowy pan mówił niewolnikowi: "Wychłostaj tą kobietę, bo tak mi się po prostu podoba", to ów niewolnik miał obowiązek odmówić. Czym innym jest jednak zadawanie krzywd i niesprawiedliwości swym bliźnim, a czym innym jest znoszenie takowych, gdy ktoś je nam wyrządza. To pierwsze jest moralnie niedozwolone, również w imię posłuszeństwa. To drugie jest jednak chwalebną chrześcijańską cnotą, w której naśladujemy cierpliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa.

4. Jeśli niewolnicy mieli być poddani nawet swym złym i srogim panom, to czy w takim razie dążeniu do zniesienia instytucji niewolnictwa nie było zamierzeniem przeciwnym woli Bożej??? Taki wniosek jest błędny. Otóż, czasami powinności osób prywatnych różnią się od powinności polityków, sędziów i innych osób sprawujących funkcje publiczne. Mianowicie, jako osoby prywatne powinniśmy raczej "nadstawiać policzka" i "nie stawiać oporu złemu" (stąd też biblijna zasada poddania niewolników złym panom). Jednak Boże polecenia kierowane do "osób publicznych" (w czasach, gdy było spisywane Pismo święte byli to zwykle "królowie i sędziowie") są w tej mierze inne. Oni mają być bezstronni i brać w obronę uciśnionych, słabych, chronić ich przed niesprawiedliwością, wyzyskiem, przewrotnością złych ludzi (por: Psalm 82, 3-4; Przysłów 24, 23; 31, 5; Wyjścia 23, 6,9; Powtórzonego Prawa 16, 18-20). I stąd wypływa wniosek, że obowiązkiem polityków czy po prostu osób szczególnie angażujących się w życie publiczne, było dążenie do zniesienie niemoralnych i niesprawiedliwych form niewolnictwa. A jako, że niewolnictwo najczęściej właśnie miało taki charakter, Bogu niech będą dzięki, że pod wpływem odważnych i stanowczych ludzi, zostało ono zniesione.

do góry